AssurMiFID gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels*" en deelt u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

"Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan."

1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal; 4: Casco rollend spoorwegmateriaal; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geleidelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3 Polisvoorwaarden (informatie uit de IBP-catalogus indien beschikbaar)

Klik op het logo van de verzekeringsmaatschappij onderaan deze pagina om eventuele polisvoorwaarden & wettelijke documenten van deze maatschappij te raadplegen.

2. Informatie over het belangenconflictbeleid

"De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kunt u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft."

Belangenconflictenbeleid beknopt

Dit document heeft tot doel om een leidraad te zijn voor de beknopte weergave van het belangenconflictenbeleid zoals dat in uw kantoor geldt. Het document kan volgens de visie van FVF aan de klanten kenbaar worden gemaakt via (1) de website of (2) als bijlage bij tool 1 bis (klantenfiche voor klanten zonder e-mailadres). Het document geniet auteursrechtelijke bescherming en het gebruik ervan is exclusief voorbehouden voor FVF-leden. Hoevel het document door FVF werd opgemaakt met de hoogste zorg, kan FVF geen aansprakelijkheid aanvaarden. Het is mogelijk dat het document nog wijzigt in functie van nieuwe wetgeving en/of rechtspraak. FVF biedt geen enkele garantie dat de rechtbanken, overheden en/of administraties het eens zullen zijn met de visie van FVF. U dient steeds gebruik van het document af te toetsen aan de eigen concrete omstandigheden. U dient na te gaan of de opgesomde maatregelen dienen te worden aangepast en/of aangevuld aan de situatie van uw kantoor.

Ga naar belangenconflictenbeleid

3. Vergoeding

"Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor de bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant."

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.