Juridische en privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Kantoor Van Vaerenbergh

Contactgegevens:
Adres:  Grote Markt 17
2800 Mechelen

Telefoon: +3215/21 75 68
FSMA  erkenning: 028498A-B
Ondernemingsnummer: BE 0417231939

Ingeschreven in het register van de tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, categorie  Bankagent, en in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden kredietagent.

hierna genoemd NV PCR.com en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – NV PCR.com - aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van bankagent en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon:

A.       Geen garantie op volledigheid en juistheid

De verschillende pagina's die je raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde zonder enige verbintenis.. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

NV PCR.com geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

 De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet je je steeds wenden tot het kantoor Van Vaerenbergh

B.       Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

Wij stellen als Crelan bankagent informatie op deze website ter beschikking met betrekking tot bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij Crelan NV. Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen houdt geen verband met onze hoedanigheid van Crelan bankagent maar behoort tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon. Andere beroepsactiviteiten vermeld op deze site zoals immo behoren niet tot het domein van Crelan NV.

C.        Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. NV PCR.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. NV PCR.com biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

A.1.1.1.               U kunt NV PCR.com niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

D.       Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt je je er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je geen toegang hebt.

E.        Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De dienst- en productinformatie die NV PCR.com verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je je toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land jou dat toelaat. Zoniet moet je zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij NV PCR.com, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

F.        GDPR Privacyclausule

Wanneer u in het kader van deze website uw persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Door het invullen van een formulier met uw persoonsgegevens geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder ‘intern beheer’ wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie en de diensten en het opvolgen van de solvabiliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt op deze website.

Mits uw toestemming, kunnen we gegevens die u ons bezorgt via deze website gebruiken om u publicitaire boodschappen te bezorgen. U kan die toestemming intrekken.

Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

Deze rechten zijn evenwel niet absoluut. Geval per geval zal dan ook worden bekeken of het desbetreffende verzoek kan worden ingewilligd.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen en verdere vragen stellen in verband met de verwerking van uw gegevens door uw verzoek te richten aan de beheerder van deze website.

 

Voor bijkomende informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

G.       Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Mechelen, België. 

H.        Ombudsdiensten

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen

Belliardstraat 15-17 bus 8
1040 Brussel

Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as